Müdürlüğün Görev ve Yetkileri:

Umuma açık iş yerleri, sıhhi işyerleri ile 2. Ve 3. Sınıf gayri sıhhi müessese işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlemek.

Hafta Tatil Ruhsatı Belgesi düzenlemek.

Sorumluluğu altındaki işyerlerinde bulunan ve bulunması geren teknik sistemlerin denetimini yapmak.

Ruhsat verilen işyerlerinde kullanılan cihaz, makine, tesisat, basınçlı kap, kaldırma ve iletme ve buna benzeri makineleri ruhsat aşamasında kontrol etmek.

İşyerlerinde meydana gelebilecek olumsuzluklar ve şikayetleri yerinde inceleyerek ilgili yasa ve yönetmelik doğrultusunda işlem yapmak, gerek görürse ilgili birimlere havale etmek.

Ruhsat verilen işyerlerine ait ruhsat dosyalarını arşivlemek.

Gerek görülmesi halinde müdürlük çalışması ile ilgili olarak Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninden kararlar aldırmak.

Yapılan çalışmalar ile ilgili rapor hazırlayarak Başkanlığa sunmak.

Ruhsatsız olduğu ve kurallara uymadığı tespit edilen işyerleri ile ilgili gerekli yasal işlemleri yapmak.

Ruhsat işlem dosyası ve bu projeleri gerekli tetkiklerini teknik elemanlarca yapmak.